Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 1 hour 49 min ago

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง

Wed, 12/09/2018 - 10:34

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทน  อธิการบดีมทร.ศรีิวิชัย มอบหมายให้นางวศินี  จิตภูษา   ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลัยดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และข้าราชการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลงานวิชาการระดับนานาชาติ

Tue, 11/09/2018 - 09:07

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Poster Presentation “Highly Commended” จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study and Development of the Local Fishery Products in Palian River Basin to the Food Standards. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference “Academic Network Bridge through Research ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”

Tue, 11/09/2018 - 09:04

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded” จากผลงาน The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and Shelf life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) with a New Formulation. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 6  6th International conference on Creative Technology in the theme of “Interdisciplinary for Thailand 4.0”. Rajamangala University of Technology Krungthep ณ Cholchan Pattaya Resort in Pattaya, Chonburi, Thailand. โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ อบต.ไม้ฝาด พัฒนาหาดราชมงคล

Mon, 10/09/2018 - 15:05

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาหาดราชมงคล ให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนริมชายหาดสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและร่วมพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมขาติเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง 

Categories: Feed มทร.

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

Mon, 10/09/2018 - 14:02

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจัดพุ่มผ้าป่าและจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่าเข้าร่วมพิธีเททองฯ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนอาคารพุทธมลฑลจังหวัดสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ มณฑลพิธีสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

รับฟังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 20 ปี RMUTSV >> RUTS

Mon, 10/09/2018 - 13:46

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดให้มีการรับฟังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 20 ปี RMUTSV >> RUTS Rajamangala University of Technology Srivijaya เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตาม อัตลักษณ์เชิ่งพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Fri, 07/09/2018 - 16:02

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Thu, 06/09/2018 - 14:46

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทำให้การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Categories: Feed มทร.

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

Fri, 31/08/2018 - 11:02

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อ.สำราญ ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา และสนันสนุนนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะและพัฒนาทักษะทางสังคมเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร อ.หริรักษ์ แก้วกับทอง จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Thu, 23/08/2018 - 16:02

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “กฏหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร เพื่อการบริหารงานภายในองค์กร” รับฟังการารบรรยาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ รับฟังการบรรยายเรื่อง  ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  และการแบ่งกลุ่มการพิจารณาการกำหนดตัวชีวัด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561”

Mon, 20/08/2018 - 11:25

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ชายหาดแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนาส่งเสริมแหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพื้นที่ยานเมืองเก่า

Sat, 18/08/2018 - 12:24

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมแหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ยานเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้อาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมการทำงานด้านมรดกทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา และจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม พร้อมทั้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จากทุกพื้นที่ เข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร อ.อิสรา กันแตง จาก มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผนที่มรดกวัฒนธรรม (cultural mapping) โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงสีแดง ถ.นครนอก สงขลา

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

Fri, 17/08/2018 - 09:32

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคต ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

Fri, 17/08/2018 - 09:27

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัยให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House และได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

Categories: Feed มทร.

โครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน

Fri, 17/08/2018 - 09:24

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน ซึ่งดำเนินงานโดยฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมชองชุมชนดอนคัน คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก และสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในชุมชน นำภูมิปัญญาพื้นบ้านพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ณ พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Fri, 10/08/2018 - 15:34

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Fri, 10/08/2018 - 15:21

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.อุดร  นามเสน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมลงนามความร่วมมือทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ ศูนย์การค้าสนามนครินทร์ คมเพล็กซ์ หาดใหญ่

Categories: Feed มทร.

การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์

Thu, 09/08/2018 - 09:58

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยซิงหัว ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เมืองหางโจ ประเทศจีน มหาวิทยาลัยจงหยวน ประเทศใต้หวัน ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน วิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ ( workshop ) ของนักศึกษาที่จะจัดขึ้นที่เมืองเก่าสงขลาระหว่างเดือน ตค.-พย. 61 โดยจะลงปฏิบัติการในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา และจะนำผลงานไปจัดแสดงต่อที่ประเทศจีน ณ.ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย MOU ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Tue, 31/07/2018 - 11:51

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 2) ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการประหยัดพลังงาน ร่วมมือกันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ณ ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร

Tue, 31/07/2018 - 10:23

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อ.สำราญ ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือด้านการจราจรให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน โรงเรียน และตัวผู้เข้าอบรมเอง และให้นักศึกษาวิชาทหารได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก จตุพล แก้วแสงอ่อน สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา รองสารวัตร ตำรวจจราจร ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ