Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 2 hours 9 min ago

พิธีไหว้ครู 2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Fri, 13/07/2018 - 09:01

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานจากภายนอก ร่วมพิธีไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2561เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต พร้อมมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา

Wed, 11/07/2018 - 10:34

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน และที่สำคัญ คือการถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ ตามประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ ตลอดจนใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทำวัตรสวดมนต์ และปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแล้ว จะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน

Wed, 11/07/2018 - 08:08

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแล้ว จะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลาต่อไป ณ อาคารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ “ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์” และ พิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล

Thu, 05/07/2018 - 11:53

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์” และร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล เป็นการแสดงถึงการต้อน รับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และการมอบไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้นักศึกษาดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น
ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Startup Thailand League

Wed, 04/07/2018 - 16:13

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ดำเนินงานโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา มอบป้ายรางวัลแก่นักศึกษา จำนวน 8 ทีม และรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ อาคารคิดบวก @ Hittoric Center ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Wed, 04/07/2018 - 11:40

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

พบปะนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

Tue, 03/07/2018 - 16:40

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้โอวาทพร้อมเจิมหน้าผากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเพื่อรับเป็นลูกศิษย์ต้อนรับสู่รั้วราชมงคล มุ่งหมายให้ลูกศิษย์เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตแบบอยู่เย็นเป็นสุข มีทักษะชีวิตในการเรียนการศึกษาและมีทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง อาคารประชีพชู พันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “สองมือช่วยชีพ ฝ่าวิกฤตยามฉุกเฉิน”

Tue, 03/07/2018 - 14:01

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต “สองมือช่วยชีพ ฝ่าวิกฤตยามฉุกเฉิน” ดำเนินกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้ และตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

กิจกรรม “เมาลิดสัมพันธ์” มทร.ศรีวิชัย

Mon, 02/07/2018 - 14:51

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา “เมาลิดสัมพันธ์” มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมให้ความนิยมและปฏิบัติสืบทอดกันมานาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษา บุคลากรและชุมชน โดยอาจารย์มูฮำหมัด สันหมานและดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 

Categories: Feed มทร.

ร่วมพิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

Mon, 02/07/2018 - 09:43

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรวิชามอบพานไหว้ครู ร่วมร้องเพลงพระคุณครู ร่วมร้องเพลงมาร์ชราชมงคลศรีวิชัย นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์และศรีของ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็น“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย จัด“พิธีไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561

Thu, 28/06/2018 - 15:16

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรวิชามอบพานไหว้ครู ร่วมร้องเพลงพระคุณครู การเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน นอกจากนี้อธิการบดีให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ “คนดีราชมงคลศรีวิชัย” มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาในกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู จากนั้นร่วมร้องเพลงมาร์ชราชมงคลศรีวิชัย นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์และศรีของ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

"RMUTSV Songkhla Job Fair 2018"

Wed, 27/06/2018 - 10:56
Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Finland University

Thu, 07/06/2018 - 16:38

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Finland University เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักศึกษาในปัจจุบันและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็วๆนี้

Categories: Feed มทร.

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561

Thu, 07/06/2018 - 11:54

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 และพิธีหลอมทองคำเพื่อทำกลีบบัว (บัวคว่ำบัวหงาย) นำไปหุ้มยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้นี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากร ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา จ.นครศรีฯ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

พิธีร่วมลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya)

Thu, 24/05/2018 - 13:32

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง  กล่าวว่า จากปี 2560 ที่ผ่านมา มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย” (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) เพื่อยกระดับพัฒนาครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับ TVET Hub ศรีวิชัย แล้ว 5 แห่ง และปีนี้ได้ขยายความร่วมมือเฟสสองกับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่งและสำหรับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่งที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูลวิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทำให้ครอบคลุมเครือข่ายครบ 12 แห่งตามเป้าหมาย  โดย มทร.ศรีวิชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ “เป้าหมายของ TVET Hub ศรีวิชัย คือเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสายอาชีพให้ภาคใต้ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนให้มีความรู้และทักษะทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล และตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ”

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญญาลักษณ์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Wed, 16/05/2018 - 13:40

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญญาลักษณ์ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

คณะวิศวะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศอ.บต.

Thu, 10/05/2018 - 09:06

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ซูไฮดี สนิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) นายมามะ ซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา และคณะนักศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ จาก จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการ plc และ senser ห้องปฏิการ leser cuting ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการ CNC  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา

Tue, 08/05/2018 - 14:48

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อไป โดยรับเกียรติจากตัวแทนจากทั้ง 9 มทร. ณ โรงแรมราชมังคลำสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

ศึกษาดูงาน ณ มทร.ธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Tue, 08/05/2018 - 14:38

เมื่อระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 อ.วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.รอมฎอน บูระพา, อ.ณัฐพล แก้วทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและตัวแทนองค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งภายในกิจกรรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย , สโมสรนักศึกษา, ชมรมต่างๆ, การเรียนการสอน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ “สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นต้นแบบอย่างเข้มแข็งและมีแบบแผนการปฏิบัติที่ดี เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุด เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ภายในคณะวิศวฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และเกิดความสามัคคี รักใคร่ ปรองดองอย่างญาติมิตร และขอขอบคุณ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติพันธ์ใหม่” ที่พร้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป  สามารถประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

Tue, 08/05/2018 - 14:35

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับการออกแบบ สามารถชมปะรมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ