Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 2 hours 39 min ago

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ (ร้านข้าวราดแกง โรงอาหารคณะครุศาสตร์ฯ)

Fri, 12/07/2019 - 14:02

          กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบร้านขายอาหารและบริการ (ร้านข้าวราดแกง โรงอาหารคณะครุศาสตร์ฯ) รายละเอี

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ

Thu, 04/07/2019 - 09:28

           ฝ่ายบริหารงานทรัพย์สิน กองกลาง ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ ประเภทอาหาร ร้านข้าวร

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

Wed, 03/07/2019 - 13:53

           กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ

Thu, 13/06/2019 - 16:10

              งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการจำหน่ายสิน

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-คณะครุศาสตร์ฯ: อว 0655/505 ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

Thu, 30/05/2019 - 16:13

ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 85030052019111244_850.pdf7.12 MB
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ

Wed, 22/05/2019 - 10:39

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบจำหน่ายสินค้าและบริการ 

read more

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ